Thursday, May 3, 2007

Kata Kerja (Fi`il) Bahasa Arab

KATA KERJA (FI`IL) BAHASA ARAB

Dikumpulkan oleh
DRS. H. IRFAN ANSHORY


Kita cantumkan terlebih dahulu DHAMIIR (kata ganti orang), pola FI`IL MAADHII (kata kerja past tense), dan pola FI`IL MUDHAARI`(kata kerja present tense). Khusus untuk kata ganti orang “kedua”, dicantumkan juga pola FI`IL AMAR (kata kerja imperatif) dan FI`IL NAHY (negasi).

huwa fa`ala yaf`alu
humaa fa`alaa yaf`alaani
hum fa`aluu yaf`aluuna

hiya fa`alat taf`alu
humaa fa`alataa taf`alaani
hunna fa`alna yaf`alna

anta fa`alta taf`alu if`al laa taf`al
antumaa fa`altumaa taf`alaani if`alaa laa taf`alaa
antum fa`altum taf`aluuna if`aluu laa taf`aluu

anti fa`alti taf`aliina if`alii laa taf`alii
antumaa fa`altumaa taf`alaani if`alaa laa taf`alaa
antunna fa`altunna taf`alna if`alna laa taf`alna

ana fa`altu af`alu
nahnu fa`alnaa naf`alu


TSULAATSII MUJARRAD:
fa`ala yaf`ulu uf`ul
fa`ala yaf`ilu if`il
fa`ala yaf`alu if`al
fa`ila yaf`alu if`al

TSULAATSII MAAZIIDA FIIH:
af`ala yuf`ilu af`il
fa``ala yufa``ilu fa``il
faa`ala yufaa`ilu faa`il
tafa``ala yatafa``alu tafa``al
tafaa`ala yatafaa`alu tafaa`al
ifta`ala yafta`ilu ifta`il
istaf`ala yastaf`ilu istaf`il

Pola tsulaatsii mujarrad dan tsulaatsii maaziida fiih dibatasi pada yang banyak dijumpai saja. Demikian pula contoh-contoh fi`il pada uraian selanjutnya. Sudah tentu daftar kata kerja yang tercantum masih jauh dari lengkap, sebab bahasa Arab sangatlah kaya dan terus berkembang menyerap kata-kata kerja komtemporer.


fa`ala yaf`ulu uf`ul

taraka yatruku utruk meninggalkan
kharaja yakhruju ukhruj keluar
khalaqa yakhluqu ukhluq mencipta
dakhala yadkhulu udkhul masuk
darasa yadrusu udrus mempelajari
dzakara yadzkuru udzkur mengingat, menyebut
rajafa yarjufu urjuf bergetar
razaqa yarzuqu urzuq memberi rezeki
sajada yasjudu usjud bersujud
sakata yaskutu uskut diam, tidak berbicara
sakana yaskunu uskun berdiam, tinggal
sya`ara yasy`uru usy`ur menyadari, merasa
syakara yasykuru usykur bersyukur, berterima kasih
shadara yashduru ushdur tampil ke depan
shadaqa yashduqu ushduq berkata benar
thalaba yathlubu uthlub mencari, menuntut
`abada ya`budu u`bud menyembah, mengabdi
gharaba yaghrubu ughrub tenggelam, hilang
qatala yaqtulu uqtul membunuh, berperang
kataba yaktubu uktub menulis
katama yaktumu uktum menyembunyikan
kafara yakfuru ukfur kafir, ingkar
nasyara yansyuru unsyur menyebar
nazhara yanzhuru unzhur menalari, memperhatikan


fa`ala yaf`ilu if`il

jalasa yajlisu ijlis duduk
hasada yahsidu ihsid dengki
hadhara yahdhiru ihdhir menghadiri
hamala yahmilu ihmil menanggung, memikul
khatama yakhtimu ikhtim menyegel, merampungkan
raja`a yarji`u irji` kembali
saraqa yasriqu isriq mencuri
dharaba yadhribu idhrib memukul
`arafa ya`rifu i`rif mengetahui
ghasala yaghsilu ighsil mencuci
ghalaba yaghlibu ighlib mengungguli
kadzaba yakdzibu ikdzib berdusta
kasaba yaksibu iksib memanen, memetik hasil
kasara yaksiru iksir memecahkan
lamasa yalmisu ilmis menyentuh
malaka yamliku imlik memiliki
nazala yanzilu inzil turun


fa`ala yaf`alu if`al

ba`atsa yab`atsu ib`ats membangkitkan
ja`ala yaj`alu ij`al menjadikan
jama`a yajma`u ijma` mengumpulkan
dafa`a yadfa`u idfa` membayar, mendorong
rafa`a yarfa`u irfa` mengangkat, meninggikan
dzahaba yadzhabu idzhab pergi
zara`a yazra`u izra` menanam, menyemai
sabaha yasbahu isbah berenang, beredar
syaraha yasyrahu isyrah meluaskan, melapangkan
shana`a yashna`u ishna` melakukan
thala`a yathla`u ithla` terbit
zhahara yazhharu izhhar muncul
`amaha ya`mahu i`mah terombang-ambing
fataha yaftahu iftah membuka
faraha yafrahu ifrah bergembira
fa`ala yaf`alu if`al mengerjakan
qara’a yaqra’u iqra’ membaca
qatha`a yaqtha`u iqtha` memotong
masaha yamsahu imsah mengusap, menyapu
mana`a yamna`u imna` melarang, mencegah
nataha yantahu intah menghentikan
nahara yanharu inhar menyembelih qurban
nasakha yansakhu insakh menyalin, mengkopi
nashaha yanshahu inshah menasehati
nahara yanharu inhar membentak
nahadha yanhadhu inhadh bangun
(Huruf kedua atau ketiga berupa alif, ha, kha,`ain, ghin, atau ha)

fa`ila yaf`alu if`al

tabi`a yatba`u itba` mengikuti
hazina yahzanu ihzan bersedih
hasiba yahsabu ihsab mengira
hafizha yahfazhu ihfazh memelihara
khasira yakhsaru ikhsar merugi
rabiha yarbahu irhab beruntung
raghiba yarghabu irghab menyukai, mengingini
raki`a yarqa`u irqa` membungkuk, ruku`
sami`a yasma`u isma` mendengar
syariba yasyrabu isyrab minum
syahida yasyhadu isyhad bersaksi
dhahika yadhhaku idhhak tertawa
`alima ya`lamu i`lam mengetahui
fahima yafhamu ifham memahami
kariha yakrahu ikrah membenci
labisa yalbasu ilbas memakai
la`iba yal`abu il`ab bermain


FI`IL BERTASYDID

hajja yahujju hujja berhaji
hadhdha yahudhdhu hudhdha mendorong
radda yaruddu rudda memindahkan
sarra yasurru surra membuat senang
dharra yadhurru dhurra menyakiti, melukai
zhanna yazhunnu zhunna berprasangka
`adda ya`uddu `udda menghitung-hitung
qashsha yaqushshu qushsha mengisahkan, menceritakan
madda yamuddu mudda membiarkan
marra yamurru murra melewati


FI`IL BERHURUF `ILLAAT ( ALIF, WAW, YA)

akhadza ya’khudzu khudz mengambil
akala ya’kulu kul makan
amara ya’muru mur memerintahkan
sa’ala yas’alu sal bertanya

khaafa yakhaafu khaf takut
syaa’a yasyaa’u sya’ menghendaki
naala yanaalu nal mendapat, memperoleh
naama yanaamu nam tidur

taaba yatuubu tub bertobat
dzaaqa yadzuuqu dzuq merasakan
shaama yashuumu shum berpuasa
thaafa yathuufu thuf berkeliling
`aada ya`uudu `ud kembali
`aadza ya`uudzu `udz berlindung
qaala yaquulu qul berkata
qaama yaquumu qum berdiri
kaana yakuunu kun berada, menjadi
maata yamuutu mut mati
(Huruf alif di tengah sebetulnya waw, sehingga bunyi u muncul pada mudhaari`)

baa`a yabii`u bi` menjual
jaa’a yajii’u ji’ datang, tiba
zaada yaziidu zid menambahi
thaara yathiiru thir terbang
`aasya ya`iisyu `isy hidup, berprofesi
ghaaba yaghiibu ghib absen, menghilang
(Huruf alif di tengah sebetulnya ya, sehingga bunyi i muncul pada mudhaari`)

badaa yabduu ubdu muncul, mulai
talaa yatluu utlu membacakan
da`aa yad`uu ud`u memanggil, menyeru
rajaa yarjuu urju mengharap
rasaa yarsuu ursu menambat, meneguhkan
masyaa yamsyuu umsyu melangkah
(Huruf alif di ujung sebetulnya waw)

ataa(y) ya’tii i’ti datang, hadir
bakaa(y) yabkii ibki menangis
banaa(y) yabnii ibni membangun
jaraa(y) yajrii ijri mengalir
ramaa(y) yarmii irmi melempar
sajaa(y) yasjii isji menyepi
qalaa(y) yaqlii iqli benci, pundung
hadaa(y) yahdii ihdi menunjuki, memberi hidayah
(Huruf alif di ujung sebetulnya ya)

baqiya yabqaa(y) ibqa kekal, tinggal
khasyiya yakhsyaa(y) ikhsya takut
khafiya yakhfaa(y) ikhfa tersembunyi
radhiya yardhaa(y) irdha senang, rido, rela
shaliya yashlaa(y) ishla memasuki
thaghiya yathghaa(y) ithgha melampaui batas
laqiya yalqaa (y) ilqa bertemu
nasiya yansaa(y) insa lupa
nahiya yanhaa(y) inha melarang

wafaa(y) yafii fi memenuhi
waqaa(y) yaqii qi memelihara, menjaga

wajada yajidu jid menemukan
wazana yazinu zin menimbang
washala yashilu shil mencapai tempat, sampai
wadha`a yadhi`u dhi` meletakkan, menempatkan
wa`ada ya`idu `id menjanjikan
waqaba yaqibu qib menyelubungi
waqa`a yaqi`u qi` jatuh tempo, sampai waktu
waqafa yaqifu qif berhenti, parkir
walada yalidu lid melahirkan, beranakaf`ala yuf`ilu af`il

aamana yu’minu amin beriman
abshara yubshiru abshir melihat
ahabba yuhibbu ahbib mencintai
ahdhara yuhdhiru ahdhir menghadirkan
akhbara yukhbiru akhbir mengabari, menginformasikan
akhraja yukhriju akhrij mengeluarkan
adkhala yudkhilu adkhil memasukkan
arsala yursilu arsil mengutus
arsyada yursyidu arsyid menuntun, membimbing
aslama yuslimu aslim tunduk pasrah, islam
ath`ama yuth`imu ath`im memberi makan
azhlama yuzhlimu azhlim menggelapi, menzalimi
a`lama yu`limu a`lim memberitahukan
a`lana yu`linu a`lin mengumumkan
afragha yufrighu afrigh mengosongkan
afsada yufsidu afsid merusak, mencemari
akrama yukrimu akrim memuliakan
andzara yundziru andzir memperingatkan, mengancam
anzala yunzilu anzil menurunkan
an`ama yun`imu an`im memberi nikmat
anfaqa yunfiqu anfiq menafkahkan, menginfaqkan
ankara yunkiru ankir membantah

ajaaba yujiibu ajib menjawab/merespons
adaara yudiiru adir mengelola
araada yuriidu arid menginginkan
azaala yuziilu azil menghilangkan, memindahkan
adhaa’a yudhii’u adhi’ menerangi, menyinari
athaa`a yuthii`u athi` mentaati
aqaama yuqiimu aqim menegakkan, mendirikan
ahaana yuhiinu ahin menghinakan, mengejek

adraa(y) yudrii adri memberitahukan
ahshaa(y) yuhshii ahshi mengarsipkan, mencatat
a`thaa(y) yu`thii a`thi menganugerahkan
aghnaa(y) yughnii aghni berguna, memperkaya
awshaa(y) yuushii awshi merekomendasikan
awhaa(y) yuuhii awhi mewahyukan, membisikkan
aawaa(y) yu’wii a’wi memberi perlindungan


fa``ala yufa``ilu fa``il

akhkhara yu’akhkhiru akhkhir menunda, mengundurkan
jaddada yujaddidu jaddid memperbaharui
haddatsa yuhadditsu haddits menceritakan
hassana yuhassinu hassin memperindah
dzakkara yudzakkiru dzakkir memberi peringatan
sabbaha yusabbihu sabbih mensucikan
sallama yusallimu sallim memberikan salam
syarrafa yusyarrifu syarrif memuliakan, menghormati
`addada yu`addidu `addid menghitung-hitung
`arrafa yu`arrifu `arrif memperkenalkan
`allama yu`allimu `allim mengajarkan
ghayyara yughayyiru ghayyir mengubah
fassara yufassiru fassir menafsirkan
fashshalu yufashshilu fashshil menjelaskan
fakkara yufakkiru fakkir memikirkan
qaddara yuqaddiru qaddir menentukan kadar
qassama yuqassimu qassim membagi
nazhzhafa yunazhzhifu nazhzhif membersihkan
wahhada yuwahhidu wahhid menyatukan
hanna’a yuhanni’u hanni’ mengucapkan selamat

sallaa(y) yusallii salli menghibur
sammaa(y) yusammii sammi menamai
shallaa(y) yushallii shalli sembahyang, bershalawat
ghanna(y) yughannii ghanni menyanyi


faa`ala yufaa`ilu faa`il

haawara yuhaawiru haawir berdiskusi
khaada`a yukhaadi`u khaadi` mencurangi
raafaqa yuraafiqu raafiq menemani
saa`ada yusaa`idu saa`id membantu
saafara yusaafiru saafir melakukan perjalanan
saamaha yusaamihu saamih membiarkan, bertoleransi
saawama yusaawimu saawim menawar, bargain
syaaraka yusyaariku syaarik ikut serta, ambil bagian
syaawara yusyaawiru syaawir berunding, musyawarah
`aamala yu`aamilu `aamil memperlakukan, merawat
qaabala yuqaabilu qaabil mewawancarai
waajaha yuwaajihu waajih menghadapi
haajara yuhaajiru haajir berhijrah
haajama yuhaajimu haajim menyerbu


tafa``ala yatafa``alu tafa``al

tahaddatsa yatahaddatsu tahaddats berbicara, bercerita
tadzakkara yatadzakkaru tadzakkar mengingat terus
tazawwaja yatazawwaju tazawwaj menikah
ta`allama yata`allamu ta`allam mempelajari
tafarraqa yatafarraqu tafarraq berpecah belah
tafakkara yatafakkaru tafakkar memikirkan terus
takallama yatakallamu takallam bercakap-cakap, berdiskusi
tamatta`a yatamatta`u tamatta` bersenang-senang
tanazzala yatanazzalu tanazzal turun beramai-ramai
tawaqqafa yatawaqqafu tawaqqaf bergantung, terikat


tafaa`ala yatafaa`alu tafaa`al

tasaa’ala yatasaa’alu tasaa’al saling bertanya
tasyaajara yatasyaajaru tasyaajar saling bertikai


ifta`ala yafta`ilu ifta`il

ibtada’a yabtadi’u ibtadi’ memulai
ittafaqa yattafiqu ittafiq setuju
ijtahada yajtahidu ijtahid berijtihad, endeavour
ihtarama yahtarimu ihtarim menghormati, respect
ikhtalafa yakhtalifu ikhtalif berbeda, berselisih
i`tarafa ya`tarifu i`tarif mengakui
i`taqada ya`taqidu i`taqid berakidah, beriktikad
iqtaraba yaqtaribu iqtarib mendekat
imtahana yamtahinu imtahin menguji, mengetes
intazhara yantazhiru intazhir menunggu
ittaqaa(y) yattaqii ittaq bertakwa
isytaraa(y) yasytarii isytar membeli


istaf`ala yastaf`ilu istaf`il

istahsana yastahsinu istahsin menganggap baik
istaslama yastaslimu istaslim menyerah kalah
ista`lama yasta`limu ista`lim menyelidiki, meneliti
ista`mala yasta`milu ista`mil menggunakan
istaghfara yastaghfiru istaghfir memohon ampunan
istamarra yastamirru istamir meneruskan
istahza’a yastahzi’u istahzi’ memperolokkan
istaraaha yastariihu istarih beristirahat
ista`aara yasta`iiru ista`ir meminjam
ista`aana yasta`iinu ista`in memohon pertolongan
istaqaama yastaqiimu istaqim berjalan lurus
istalaama yastaliimu istalim menerima, menyambut
istaghnaa(y) yastaghnii istaghni sombong, merasa kayaFI`IL MAJHUUL (KATA KERJA PASIF)

Untuk maadhii: huruf pertama berbunyi u; huruf sebelum terakhir berbunyi i.
Untuk mudhaari`: huruf pertama berbunyi u; huruf sebelum terakhir berbunyi a.

kataba, yaktubu = menulis
kutiba, yuktabu = dituliskan


kutiba yuktabu
kutibaa yuktabaani
kutibuu yuktabuuna

kutibat tuktabu
kutibataa tuktabaani
kutibna yuktabna

kutibta tuktabu
kutibtumaa tuktabaani
kutibtum tuktabuuna

kutibti tuktabiina
kutibtumaa tuktabaani
kutibtunna tuktabna

kutibtu uktabu
kutibnaa nuktabu


Untuk yang berhuruf `illaat (alif, waw, ya):

qaala yaquulu menjadi qiila yuqaalu = dikatakan
baa`a yabii`u menjadi bii`a yubaa`u = dijual/terjual
naala yanaalu menjadi niila yunaalu = tercapai
da`aa yad`uu menjadi du`iya yud`aa(y) = dipanggil
wajada yajidu menjadi wujida yujadu = ditemukan